ارتباط با ما

تهران خیابان جمهوری خیابان دوازده فروردین جنوبی

انستیتو پاستور ایران مرکز رشد

Tel: + 98 21 64 11 24 74 - 64 11 24 63

Fax: + 98 21 66 48 07 80
Email: info @ tsv - co .com